Cách xem ngày hàng về Kho Sài Gòn

Cách xem ngày hàng về Kho Sài Gòn:
Dòng thứ 1 là ngày gửi đơn
Dòng thứ 2 là ngày Đặt Cọc đơn
Dòng thứ 3 là ngày về Kho Sài Gòn